Mẫu đơn khởi kiện chia di sản thừa kế

  • tuelamlaw |
  • 17-05-2021 |
  • 281 Lượt xem

 

Trong thời hạn 30 năm đối với bất động sản, 10 năm đối với động sản, kể từ thời điểm mở thừa kế, người thừa kế có quyền khởi kiện yêu cầu Tòa án chia di sản thừa kế.

Dưới đây là mẫu đơn khởi kiện chia di sản thừa kế.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

……, ngày….. tháng …… năm…….

ĐƠN KHỞI KIỆN

(Về việc phân chia di sản thừa kế)

 

Kính gửi: Toà án nhân dân (1) ……………………………………………………………………………………………………..

Họ và tên người khởi kiện: (2) ……………………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ: (3) ………………………………………………………………………………………………………………………………..

Họ và tên người có quyền và lợi ích được bảo vệ (nếu có) (4) ………………………………………………………..

Địa chỉ: (5) ………………………………………………………………………………………………………………………………..

Họ và tên người bị kiện: (6) ………………………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ: (7) ………………………………………………………………………………………………………………………………..

Họ và tên người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan (nếu có) (8) …………………………………………………………

Địa chỉ: (9) ………………………………………………………………………………………………………………………………..

NỘI DUNG KHỞI KIỆN

Yêu cầu Toà án giải quyết những vấn đề sau đây đối với bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan (10) sau đây:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Yêu cầu Toà án giải quyết những vấn đề sau đây đối với người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan (10) sau đây:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Họ và tên người làm chứng (nếu có) (11) …………………………………………………………………………………….

Địa chỉ: (12) ……………………………………………………………………………………………………………………………..

Những tài liệu, chứng kèm theo đơn khởi kiện gồm có: (13)

1………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4………………………………………………………………………………………………………………………………………………

5………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(Các thông tin khác mà người khởi kiện xét thấy cần thiết cho việc giải quyết vụ án) (14)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Người khởi kiện (15)          

(ký, ghi rõ họ tên)

 

Hướng dẫn viết đơn khởi kiện

(1) Ghi tên Toà án có thẩm quyền giải quyết vụ án; nếu là Toà án nhân dân cấp huyện, thì cần ghi rõ Toà án nhân dân huyện gì thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nào, nếu là Toà án nhân dân cấp tỉnh, thì ghi rõ Toà án nhân dân tỉnh (thành phố) nào và địa chỉ của Toà án đó.

(2) Nếu người khởi kiện là cá nhân, thì ghi họ và tên; nếu người khởi kiện là cơ quan, tổ chức, thì ghi tên cơ quan, tổ chức và ghi họ, tên của người đại điện hợp pháp của cơ quan, tổ chức khởi kiện đó.

(3) Nếu người khởi kiện là cá nhân, thì ghi đầy đủ địa chỉ nơi cư trú; nếu người khởi kiện là cơ quan, tổ chức, thì ghi địa chỉ trụ sở chính của cơ quan, tổ chức đó.

(4), (6) và (8) Ghi tương tự như hướng dẫn tại điểm (2).

(5), (7) và (9) Ghi tương tự như hướng dẫn tại điểm (3).

(10) Nêu cụ thể từng vấn đề yêu cầu Toà án giải quyết đối với bị đơn, người có quyền và nghĩa vụ liên quan.

(11) và (12) Ghi họ và tên, địa chỉ nơi người làm chứng cư trú, nếu là nơi làm việc, thì ghi địa chỉ nơi người đó làm việc.

(13) Ghi rõ tên các tài liệu kèm theo đơn khởi kiện gồm có những tài liệu gì và phải đánh số thứ tự (ví dụ: các tài liệu kèm theo đơn gồm có: bản sao hợp đồng mua bán nhà, bản sao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, …)

(14) Ghi những thông tin mà người khởi kiện xét thấy cần thiết cho việc giải quyết vụ án (ví dụ: Người khởi kiện thông báo cho Toà án biết khi xảy ra tranh chấp một trong các đương sự đã đi nước ngoài chữa bệnh…).

(15) Nếu người khởi kiện là cá nhân, thì phải có chữ ký hoặc điểm chỉ của người khởi kiện đó; nếu là cơ quan tổ chức khởi kiện, thì người đại điện hợp pháp của cơ quan, tổ chức khởi kiện ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ của mình và đóng dấu của cơ quan, tổ chức đó.

Trên đây là bài viết tư vấn của chúng tôi. Để biết thêm thông tin chi tiết, bạn vui lòng liên hệ Công ty luật TNHH Tuệ Lâm để được tư vấn trực tiếp thông qua:

Hotline: 0933898868

Email: info@luattuelam.vn

Trân trọng cảm ơn!

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *